OpenStadsdeel genomineerd voor de Eurocities 2016 Awards!

lees meer

OpenStadsdeel is Genomineerd!

OpenStadsdeel, een project van stadsdeel West, is genomineerd voor de EUROCITIES AWARD 2016. In de categorie participatie kwam het project als genomineerde uit de bus, samen met steden Gijon en Leeds. De bekendmaking van de uiteindelijke winnaar vindt op 17 november in Milaan. 

De EUROCITIES AWARDS worden jaarlijks uitgereikt door EUROCITIES, een netwerk van 130 grote Europese steden. De EUROCITIES AWARDS worden toegekend aan stedelijke projecten die bijdragen aan de kwaliteit van het leven in de stad. Steden kunnen projecten indienen in de categorieën Coöperatie, Innovatie en Participatie. De ingediende projecten moesten een link hebben met het thema van dit jaar ‘Sharing cities.’ Wat betreft de categorie participatie was verder de eis dat het project concreet moest zijn uitgevoerd, met Amsterdammers.

www.eurocities.eu

Wat is OpenStadsdeel?

“Op verkiezingsdag tellen we elke stem. Op alle andere dagen zorgen we ervoor dat elke stem wordt gehoord..”

OpenStadsdeel is een initiatief van stadsdeel West. OpenStadsdeel wil de participatieprocessen van het stadsdeel nog meer laten aansluiten bij het ritme en de energie van de buurt. Met als doel zoveel mogelijk denkkracht en creativiteit van bewoners aan te boren. OpenStadsdeel wil samen met bewoners de stad beter en mooier maken en onderzoekt daarbij wat kleinschalige, digitale online tools kunnen betekenen, soms in combinatie met traditionele offline participatie.

Het gaat niet zozeer om het bouwen van tools. OpenStadsdeel wil de bestaande interactie verrijken. Aan de hand van concrete experimenten onderzoekt OpenStadsdeel wat de inzet van digitale instrumenten vraagt: van ambtenaren, bestuur en van bewoners. Kunnen we met online tools, met zoveel mogelijk omwonenden samen een plein ontwerpen? En een gesprek faciliteren in plaats van input ophalen? Meer bewoners betrekken bij bewonersinitiatieven? Zorgen voor meer transparantie over verdeling van de buurtbudgetten? Naast de gebruikelijke bewonersavonden wil stadsdeel West een continue interactie mogelijk maken met bewoners op de momenten en in de vorm die bewoners zelf kiezen.

Met kleine experimenten, werkt OpenStadsdeel toe naar een breed palet aan online (participatie) functionaliteiten. Dit palet is uiteindelijk flexibel inzetbaar in allerlei processen van het stadsdeel waar de samenwerking met de Amsterdammer wordt gevraagd.

Stadsgesprek

Op 12 november organiseerde het stadsdeel in de Hallen samen met bewoners en ondernemers een stadsgesprek in Oud-West. Bewoners werden via loting uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan te over de toegenomen levendigheid en drukte in het gebied. 100 Bewoners namen deel. Via de website www.bellamybuurtbeweging.nl konden mensen uit heel Oud West van te voren aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vonden. De vijf meest besproken thema’s vormden samen de agenda van het stadsgesprek. Ook konden bewoners oplossingen uploaden om in aanmerking te komen voor een geldbedrag van € 5.000, waarbij de 3 ideeën met de meeste stemmen mochten pitchen op het aansluitende buurtfeest. Op 1 december lichten deelnemers van het stadsgesprek hun plannen en voorstellen nader toe aan het Algemeen Bestuur van stadsdeel West. Het Algemeen Bestuur vergadert aansluitend over welke voorstellen en plannen van de bewoners het stadsdeel wil faciliteren, oppakken of agenderen bij het gemeentebestuur .

Platform buurtidee

Samen met de regiegroep  Frederik Hendrikbuurt werkt OpenStadsdeel aan een online platform, om meer bewoners te inspireren en bewust te maken van de mogelijkheid om gebruik te maken van bewonersbudgetten als je een goed idee hebt voor je buurt. Met dit platform kan de regiegroep ook draagvlak peilen voor ingediende voorstellen. In het voorjaar is het platform 2017 gereed .Het platform is bij succes, ook beschikbaar voor andere regiegroepen in West.

Herinrichting Domela Nieuwenhuisplantsoen

Samen met de bewonerswerkgroep Domela Nieuwenhuisplantsoen werkt OpenStadsdeel aan een website om een bredere groep buurtbewoners te informeren over de herinrichtingsplannen voor het plantsoen. Op de site www.domelaplantsoen.nl zal de ontwerpgroep de komende maanden andere buurtbewoners gericht om feedback en ideeën vragen.

Platform Algemeen Bestuur

Eind januari 2017 kunnen bewoners ideeën, met voldoende draagvlak in de buurt, online agenderen bij het Algemeen Bestuur. Het idee met de meeste stemmen wordt direct geagendeerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Leden van het Algemeen Bestuur zullen op het hetzelfde platform via een poll bewoners om inbreng vragen op thema’s waar zij besluiten over nemen.

Spaarndammerfietstunneltje

De fietstunnel van het Westerpark naar de Zaanstraat was toe aan een make-over. In plaats van dat we een aantal kunstenaars vroegen om een nieuw ontwerp te maken voor de betegeling van de muren, wilden we het ontwerpproces zo open mogelijk maken: met een aantal eenvoudige regels en randvoorwaarden kon iedereen een ontwerp indienen en stemmen. OpenStadsdeel maakte vervolgens een tool voor het uploaden van de ontwerpen. Het team werkte met de indieners om hun ideeën tot uitvoerbare ontwerpen te maken (binnen de gestelde regels).

Het project betrof vier fases:

  • Oproep voor de ontwerpwedstrijd ( open voor iedereen, een beperkt aantal regels)
  • Een stemronde (online en op locatie, in de tunnel, op i-pads)
  • Besluit voor het winnende ontwerp door meeste aantal stemmen ( met 900 stemmen voor het winnende ontwerp)
  • Realisatie van het ontwerp (oktober)

Uiteindelijk kwamen 49 ontwerpen binnen van kunstenaars, professionele bureaus tot kinderen en schoolklassen uit de buurt. Er zijn 6.251 stemmen uitgebracht, waarvan bijna 1000 uit de buurt zelf. Ondanks het feit dat iedereen online mocht stemmen, kon het project toch vooral op lokale belangstelling rekenen: 63 % van de gelokaliseerde stemmen kwam uit Amsterdam. De ontwerpwedstrijd zorgde voor een kleine hype in de buurt. De site kende ruim 12.000 unieke bezoekers.

ga naar website

Bellamyplein

Het Bellamyplein is een plein in Oud West, dat door zijn centrale ligging fungeert als toegangsroute voor de Bellamybuurt. Het plein wordt zeker in de zomermaanden intensief gebruikt door ouders met kinderen die naar het badje komen. Met de komst van foodmarket en cultureel centrum De Hallen kampt het buurtplein met fietsparkeeroverlast en toenemend (vracht)verkeer.

In 2017 wordt het plein opnieuw ingericht. Het stadsdeel wilde naast de ontwerpgroep van 8 bewoners meer buurtbewoners de gelegenheid te geven mee te praten over de herinrichting, op een moment dat hen uitkwam.

OpenStadsdeel heeft toen samen met een softwarebedrijfje een online discussie platform opgezet, waar omwonenden en andere belangstellenden kennis konden nemen van de discussie in de ontwerpgroep. Plannen van de ontwerpgroep voor herstel van een statig hekwerk werden online aangevuld met foto’s van het oorspronkelijke hek. Bij de discussies over verkeersinrichting kwamen ontwerpschetsen van afgesloten straten online. Op het online discussieplatform konden mensen argumenten toevoegen op geopperde ideeën en uitgangspunten voor de herinrichting. Bezoekers van het platform konden op de site ideeën naar boven of naar beneden stemmen (zodat de ontwerpgroep een beeld kreeg van hoe hun ideeën op bredere steun konden rekenen in de buurt). Het was ook mogelijk op het discussieplatform zelf ideeën aan te dragen voor het plein. Betrokken ambtenaren namen deel en reageerden.

Het discussieplatform werd verder heel lokaal gepromoot in de direct omliggende straten (onder zo’n 500 huishoudens). Van de ruim 150 bezoekers maakten 53 een account aan. Van de 20 geüploade ideeën voor het plein werd sommige voorzien van wel 10 argumenten voor en tegen. De meeste ideeën hadden tussen 5 en 15 stemmen. De meest populaire ideeën zijn overgedragen aan de projectleider van de herinrichting.

ga naar website

Contact


May-Britt Jansen
tel: +31 6 33317093
email: may-britt.jansen@amsterdam.nl